• Εργασίες Λογιστή κατά την ίδρυση Εταιρείας
  1. Βασικές Ν.4308/14 Ε.Λ.Π Κατηγορίες Οντοτήτων – Κριτήρια κατάταξής τους
  2. Ανάλυση και εφαρμογή των ΕΛΠ
  3. Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
  4. Εμπορική Διαχείριση:  Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις
  5. Δικαιολογητικά – Παραστατικά εγγραφών